1.           Inleiding

De bescherming van persoonsgegevens (“PGG”) vormt een belangrijke uitdaging voor Econocom.

Econocom verwerkt de PGG met respect voor de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)[1].

Dit charter voor de bescherming van PGG informeert u over de verbintenissen van Econocom wanneer persoonlijke informatie over u wordt verzameld via de website van Econocom (“Site”) en over het gebruik dat Econocom ervan maakt.

 

2.            Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van de PGG is: ECONOCOM MANAGED SERVICES NV (“Econocom”), Bastion Tower, Marsveldplein 5 B14 in 1050 Brussel, ondernemingsnummer: 0432 093 428.

 

3.           Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld via onze Site

U kunt de Site bezoeken zonder dat het nodig is om PGG over uzelf te communiceren. Maar om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die beschikbaar zijn op de Site, zoals het downloaden van bepaalde documenten of formulieren, of om informatie te ontvangen, u te abonneren op een nieuwsbrief, of in het kader van een ander specifiek gebruik, kan Econom ertoe worden genoopt om PGG aan u te vragen.  De communicatie van PGG in dit verband gebeurt op vrijwillige basis. Als u ze niet wenst te communiceren, dan kunt u gewoonweg niet genieten van de beschikbare diensten op de Site.

Econocom kan dit charter aanvullen met bijkomende informatie die samenhangt met een specifieke interactie met u.

De PPG worden op de Site verzameld voor de volgende doeleinden:

  • contact met ons opnemen via de Site: PGG zoals uw naam, uw adres, uw e-mail, uw functie of uw telefoonnummer;
  • een sollicitatie indienen: PGG zoals uw naam, voornaam, e-mail, curriculum vitae of een sollicitatiebrief;
  • u inschrijven op onze Site: PGG zoals uw naam en uw professionele contactgegevens, naast andere informatie betreffende uw aanvraag die kan worden verzameld aan de hand van specifieke formulieren;
  • toegang krijgen tot onze online diensten: PGG zoals uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail, naast andere informatie betreffende uw aanvraag die wordt verzameld aan de hand van specifieke formulieren.

 

De PGG die u worden gevraagd, kunnen een optioneel of verplicht karakter hebben.

 

4.           Wettelijke basis van de verwerking

Uw PGG worden uitsluitend verwerkt door Econocom als die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, als ze in het rechtmatig belang van Econocom is of als u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd.

Zo worden uw PGG gebruikt voor de volgende zaken:

  • Communiceren:  gevolg geven aan uw verzoeken, antwoorden op uw opmerkingen, u de gevraagde documentatie toesturen via e-mail.
  • Aanwerven: uw cv of uw online sollicitatie gebruiken in het kader van een aanwerving, wat impliceert dat we contact met u kunnen opnemen via e-mail, telefonisch of per brief.
  • Inschrijven: om onze publicaties of nieuwsbrieven te ontvangen of te downloaden via de Site. Er kunnen bepaalde gegevens worden gevraagd via specifieke formulieren in het kader van een bijzonder evenement. Als dit evenement wordt georganiseerd met partners, kan de informatie die u communiceert, worden verzameld door die derde partij of met die partie worden gedeeld. Het is dan uw verantwoordelijkheid om na te gaan hoe die derde partij uw informatie gebruikt. Wij bewaren uw informatie met het oog op latere mogelijke interacties met u.
  • Online diensten: zodat de klanten van de TMF-activiteit toegang kunnen krijgen tot de diensten voor online aangifte van ongevallen met materiaal dat wordt gehuurd via Econocom.

 

5.           Niet-persoonlijke informatie die automatisch wordt verzameld

Econocom verbindt zich ertoe om het vertrouwelijke karakter van de identiteit van de bezoekers van de Site te vrijwaren.

Econocom kan algemene statistieken over de bezoekers van de site, gegevens die hun profiel analyseren en andere informatie leveren aan derden die betrokken zijn bij de Site. Deze statistieken bevatten in geen geval informatie die de identificatie van personen mogelijk maakt.

 

6.           Minderjarigen

Er mag geen informatie aan Econocom worden verstrekt door personen onder de leeftijd van 16 jaar, zonder het voorafgaande akkoord van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger.

 

7.           Veiligheid

Econocom heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om elke ongeoorloofde raadpleging, kwaadwillig gebruik, verspreiding, ongeoorloofde aanpassing, onwettige vernietiging of toevallig verlies van uw PGG te verhinderen. 

Maar het feit dat er PGG worden verstrekt (ongeacht of dit rechtstreeks via de site, telefonisch of via het internet gebeurt) is nooit zonder risico’s en elektronische communicatiesystemen kunnen nooit integraal worden beveiligd tegen “sabotage” of “piraterij”.

Het internet is een open en onbeveiligd systeem en Econocom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van de transmissies van PGG.

 

8.           Bewaartijd

Econocom bewaart uw PGG slechts voor zover dit nodig is met het oog op de uitgevoerde verwerking, rekening houdend met de noodzaak om te antwoorden op vragen of problemen op te lossen, om de diensten te verbeteren of nieuwe diensten aan te bieden en om zich te houden aan zijn wettelijke verplichtingen op dit vlak (bijvoorbeeld boekhoudkundige en wettelijke bewaartermijnen).

Dit betekent dat Econocom verplicht is om uw PGG te bewaren gedurende een redelijke termijn na de afloop van de verwerking, conform met de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor Econocom (bijvoorbeeld boekhoudkundige en wettelijke bewaartermijnen), een termijn die toereikend is voor de regeling van geschillen en de uitoefening of verdediging van de rechten van Econocom in landen waar Econocom is gevestigd.

Wanneer de PGG die we verzamelen niet langer noodzakelijk zijn, worden ze door Econocom op een veilige manier vernietigd of verwijderd. 

 

9.           Bestemmelingen van uw persoonsgegevens

Uw PGG die worden verzameld via de Site, zijn bestemd voor exclusief gebruik door Econocom en worden gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor de realisatie van de in dit charter genoemde doeleinden.

Econocom verkoopt noch communiceert uw persoonsgegevens op geen enkele wijze aan derden.

Rekening houdend met de internationale dimensie van de groep Econocom, kunnen de door Econocom verzamelde PGG worden bewaard en verwerkt in of onderling worden getransfereerd tussen om het even welke landen waar de groep Econocom actief is. Maar Econocom verleent de filialen van de groep Econocom alleen toegang tot uw PGG wanneer dat noodzakelijk is. 

Wanneer er PGG worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die geen gepast niveau van bescherming verzekeren, zien wij erop toe dat de transfers plaatsvinden met dienstverleners die worden geleid door stringente, erkende bedrijfsvoeringsregels bij wijze van geschikt niveau van bescherming. We zien er tevens op toe dat er een ad hoc contract voor gegevenstransfer volgens het model dat is opgemaakt door de Europese Commissie wordt ondertekend tussen Econocom en deze dienstverlener, en dit vóór de aanvang van de transfer.

 

10.         Uitoefening van uw rechten

U beschikt op elk moment over een recht op toegang tot uw PGG . U beschikt ook over het recht op rectificatie en gegevenswissing, het recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking, en het recht op overdraagbaarheid onder de voorwaarden, voorzien door de geldende reglementering.

Als u nog vragen hebt over het vertrouwelijkheidscharter of als u uw rechten wenst uit te oefenen, dan moet u ons daartoe alleen een verzoek sturen via dit adres: privacy_be@econocom.com met vermelding van het onderwerp van uw verzoek en met in bijlage een kopie van uw identiteitskaart die uitsluitend zal worden gebruikt door Econocom om de uitgeoefende rechten tot te passen.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) die belast is met de naleving van de verplichtingen op het vlak van PGG.

 

11.         Cookies en internetsite

Econocom gebruikt cookies om informatie te verzamelen. Een cookie is een klein gegevensbestand dat is geregistreerd op de harde schijf van uw computer.

Deze standaardtechnologie die de registratie van bepaalde informatie over de gebruiker mogelijk maakt (taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van het bezoek, wachtwoord en login voor latere bezoeken, enz.) biedt ons de mogelijkheid om uw navigatie op onze site te personaliseren en te verbeteren.

U hebt op elk moment de mogelijkheid om de parameters van uw internetbrowser te wijzigen (Firefox, Safari, Explorer, Chrome, enz.) met het oog op het blokkeren of filteren van de installatie van die cookies. Het kan echter gebeuren dat Econocom niet langer rekening kan houden met uw navigatievoorkeuren (bijvoorbeeld de taal van de site) of dat bepaalde functionaliteiten van de site niet langer toegankelijk zijn.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de site.  De cookies kunnen ook technisch zijn, bijvoorbeeld wanneer ze de taal onthouden die u hebt gekozen tijdens uw vorige bezoek (zo moet u die informatie niet opnieuw ingeven). Wij gebruiken ook cookies voor de follow-up van de bezoekers ; daarmee kunnen statistieken worden opgemaakt en studies uitgevoerd over het gebruik van de site door de internauten. Zo kunnen we de kwaliteit en de inhoud ervan verbeteren.  Sommige cookies worden door derden geïnstalleerd onder hun verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie over ons Beleid inzake cookies kunt u hier terecht.

 

12.         Sociale netwerken

Econocom maakt gebruik van sociale netwerken (Facebook, Twitter,…) om u informatie te bezorgen. U kunt langs die weg ook contact opnemen met Econocom. Econocom zal uw gegevens dan gebruiken om te antwoorden op uw vraag of uw opmerking of om uw klacht te behandelen.

De algemene voorwaarden van de leveranciers van die sociale netwerken zijn van toepassing. Door gebruik te maken van die diensten, hebt u die voorwaarden aanvaard. Op hun platformen vindt u meer informatie over de manier waarop die dienstverleners uw gegevens gebruiken. Econocom is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw PGG door die dienstverleners.

Econocom gebruikt de diensten van sociale netwerken om berichten met een commerciële inslag te sturen naar zijn klanten en naar een publiek met een profiel dat vergelijkbaar is met dat van zijn klanten. Econocom respecteert daartoe de voorwaarden van de plaformen van de sociale netwerken die u hebt aanvaard.  Econocom volgt de informatie die over de onderneming wordt gepubliceerd op de sociale netwerken en bewaart die gegevens. Gegevens die u hebt gepubliceerd over Econocom kunnen dus in dit verband worden bewaard. Econocom zal geen foto’s van u plaatsen op sociale netwerken als u daar niet op de hoogte van bent en als u uw toestemming niet hebt gegeven.  Tot slot kunnen sociale netwerken ook worden gebruikt om contact met u op te nemen in het kader van aanwervingscampagnes of om toegang te krijgen tot uw PGG wanneer u dat toestaat les.

 

13.         Wijzigingen

Econocom behoudt zich het recht voor om dit charter te wijzigen en om de toegang tot deze site te wijzigen of onmogelijk te maken. Econocom kan de inhoud van deze site op elk moment aanpassen, al dan niet met een voorafgaande kennisgeving.

 

[1]  VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)