Gelieve de gebruiksvoorwaarden van deze website aandachtig te lezen.

VIA UW TOEGANG TOT, BEZOEK AAN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, BETUIGT U UW AKKOORD MET DE HIERNA VERMELDE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DIE U UITDRUKKELIJK BEVESTIGT TE AANVAARDEN. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD. ALS U WEIGERT ZICH TE HOUDEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GELIEVE U DAN TE ONTHOUDEN VAN TOEGANG TOT, BEZOEK AAN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN VAN DE INFORMATIE DIE HIJ BEVAT.

 

1. Defintie en algemene toegangsvoorwaarden

Het woord "Site" staat voor deze website, zoals hij wordt gepubliceerd door Econocom en voor alle informatie die de Site bevat. Econocom kan geen garanties geven over het gebruik van de informatie op zijn Site en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit gebruik dat van de Site kan worden gemaakt, noch voor fouten of vergetelheden in de informatie op de Site of voor verstoringen van de toegang tot die informatie.

Deze Site bevat ook links naar andere sites, gepubliceerd door derden. Econocom heeft deze sites niet gecontroleerd en wijst elke verantwoordelijkheid af ten aanzien van alle informatie die voorkomt op sites die toegankelijk zijn op basis van links op deze Site. De aanmaak van een link naar de site van derden of het feit dat de website van derden wordt gemachtigd om een link naar deze Site aan te maken, betekent niet dat Econocom de producten of diensten, aangeboden op die andere sites, goedkeurt of aanbeveelt.

 

2. Uitgever

De uitgever van deze Site is: ECONOCOM MANAGED SERVICES NV (“Econocom”), Bastion Tower, Marsveldplein 5 B14 in 1050 Brussel, ondernemingsnummer: 0432 093 428.

 

3. Inhoud van de Site

De informatie op deze Site wordt uitsluitend verstrekt met het oog op het informeren van mensen die de Site raadplegen over de verschillende producten en/of diensten of andere zaken die worden aangeboden en/of verdeeld door Econocom.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze Site wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Econocom of waarop Econocom aanspraak kan maken.

Deze informatie mag door u enkel worden gereproduceerd en afgedrukt voor uw strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u er de vermeldingen niet in schrapt die verwijzen naar die intellectuele eigendomsrechten. U verbindt zich ertoe om deze informatie niet te verspreiden, niet te reproduceren en niet te verkopen, in welke vorm en op welke manier ook, zonder de formele schriftelijke voorafgaande toelating vanwege Econocom.

De merken en logo’s van de groep Econocom die voorkomen op deze Site, zijn gedeponeerde merken en logo’s. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de groep Econocom is verboden.

 

5. Persoonsgegevens en elektronische communicatie

Er wordt verwezen naar het Charter voor de bescherming van persoonsgegevens en het Beleid inzake Cookies, beschikbaar op deze Site.

 

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die wordt doorgestuurd naar Econocom via deze Site zal worden verwerkt met respect voor de wettelijke bepalingen op dat vlak.

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De toegang tot, het bezoek aan en het gebruik van deze Site en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Behalve wanneer de wet de bevoegde rechter aanwijst, zal elke vordering worden ingediend bij de rechtbanken van Brussel.

 

8. Autonomie en wijzigingen

Als bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als niet-toepasselijk, zullen de andere bepalingen als ongewijzigd worden beschouwd, en zal (zullen) de onuitvoerbare bepaling(en) worden vervangen door een toepasselijke bepaling, waarvan de geest zo dicht mogelijk zal aanleunen bij die van de onuitvoerbaar geachte bepaling. Deze overeenkomst zal integraal deel uitmaken van alle andere contracten die u hebt afgesloten of die u zult afsluiten met Econocom.

Econocom heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen met onmiddellijke ingang, en dit zonder daarover vooraf te informeren.