Gegevensbeschermingsbeleid

(Kandidaten)

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijke uitdaging voor ECONOCOM. De kandidaat (‘kandidaat’) moet dit document (‘gegevensbeschermingsbeleid’) aandachtig lezen. ECONOCOM verwerkt de persoonsgegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)1

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkings- verantwoordelijke 

ECONOCOM kan Econocom Managed Services NV, Marsveldplein 5/14, 1050 Brussel, BE 0432 093 428 of elke andere entiteit van de Econocom-groep in België aanstellen2.

2. Verwerkingsdoeleinden

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de registratie en verwerking van de kandidatuur voor een eventuele samenwerking binnen ECONOCOM. De verwerking is noodzakelijk om vóór het sluiten van een arbeids- of dienstenovereenkomst (‘overeenkomst’) maatregelen te nemen tussen de kandidaat en ECONOCOM om met name een goed beheer van de eventuele samenwerking te bevorderen. De verwerking van de persoonsgegevens is dus essentieel om een beslissing te kunnen nemen vooraleer een overeenkomst wordt gesloten. Indien de kandidaat wordt geselecteerd, zal ECONOCOM de persoonsgegevens gebruiken om de overeenkomst op te stellen.  Indien de kandidaat niet wordt geselecteerd, worden zijn persoonsgegevens gedurende 3 jaar bewaard om hem later te kunnen contacteren mochten er zich opportuniteiten voordoen die overeenkomen met zijn profiel. 

3. Categorieën van verwerkte gegevens

De persoonsgegevens bevatten informatie over de kandidaat aan de hand waarvan het mogelijk is hem te identificeren. Om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, kan de verwerking van de persoonsgegevens met name de volgende gegevens betreffen:

  • gegevens over zijn identiteit (bv. naam, voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht); 
  • contactgegevens (bv. telefoon, e-mail);
  • informatie over beroepservaring; 
  • informatie over zijn opleiding (bv. diploma’s, certificaten, stages, specifieke opleidingen);
  • talenkennis, foto, bezit van een geldige werk- en/of verblijfsvergunning en alle andere persoonsgegevens die volgens de wet moeten worden verwerkt.
  • andere informatie die de kandidaat vrijwillig deelt.

De kandidaat is geenszins verplicht deze persoonsgegevens mee te delen aan ECONOCOM. De mededeling daarvan kan echter essentieel zijn voor de beoordeling van zijn kandidatuur.
 

4. Rechten van de kandidaat met betrekking tot de verwerking

De Kandidaat heeft te allen tijde het recht om contact op te nemen met ECONOCOM voor de volgende verzoeken: inzage, rectificatie of verwijdering van gegevens, beperking van de verwerking, betwisting betreffende de verwerking en de overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.

Om zijn rechten uit te oefenen, stuurt de kandidaat een aanvraag naar het volgende adres: privacy_be@econocom.com, met vermelding van het voorwerp van zijn aanvraag en met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart, die ECONOCOM enkel zal gebruiken om uitvoering te geven aan de door de kandidaat uitgeoefende rechten. De kandidaat kan bovendien een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij van oordeel is dat ECONOCOM niet in overeenstemming met de AVG heeft gehandeld. 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

ECONOCOM stelt als principe dat het geen geautomatiseerde beslissingen neemt3.

6. Garanties

Econocom hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en neemt dan ook de passende technische en organisatorische maatregelen om ze te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.  
Daarom beperkt Econocom de toegangsrechten tot de persoonsgegevens tot de diensten en/of personen die toegang moeten krijgen voor de hierboven vermelde doeleinden (bv. de afdeling ‘Human Resources’). 

Econocom ziet er ook op toe dat alleen de persoonsgegevens worden doorgegeven die nodig zijn om de meer specifieke doelstellingen te bereiken. Deze toegangsbeperkingen beperken het risico op verlies of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens.

7. Wijzigingen van het gegevensbeschermingsbeleid

ECONOCOM behoudt zich het recht voor dit document te allen tijde te wijzigen met inachtneming van de beperkingen, opgelegd door de toepasselijke regelgeving inzake privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

1. VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

2. Econocom Products & Solutions Belux NV/SA (BE 0426 851 567), Econocom Lease NV/SA (BE 0431 321 782), Econocom Digitalent NV/SA (BE 0671 649 180), Econocom Belgium NV/SA (BE 0429 616 166), Econocom Finance VOF (BE 0830 430 559), Econocom Group SE (BE 0422 646 816).

3. Geautomatiseerde beslissingen worden gedefinieerd als beslissingen met betrekking tot individuen die uitsluitend worden genomen op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn of die de betrokkenen in aanzienlijke mate treffen.

One digital company